English

Khiếu nại cộng đồng

Tiếp nhận phản hồi của cộng đồng

Tiếp nhận phản hồi của cộng đồng

Anova Feed hoan nghênh và sẵn sàng tiếp nhận các phản hồi, góp ý từ các cá nhân, tổ chức có quan tâm đến hoạt động Môi trường, xã hội, an toàn, quản trị hoặc các vấn đề liên quan đến phát triển bền vững của Anova Feed.