Cơ hội nghề nghiệp

Vị trí làm việc Mã ứng tuyển Số lượng Nơi làm việc Ngày hết hạn

Phó Trại Gà

01 Đồng Nai 15/12/2020

Giám đốc Kinh doanh

TP. Hồ Chí Minh 15/12/2020

Nhân viên Kỹ thuật Trại Chăn nuôi

Bình Dương - Đồng Nai 31/12/2020

Nhân viên Khối Trại Chăn nuôi

Bình Dương - Đồng Nai 31/12/2020