Công ty thành viên

Công ty cổ phần<br /> Thành Nhơn

Công ty cổ phần
Thành Nhơn

Công ty cổ phần<br /> ANOVA FEED

Công ty cổ phần
ANOVA FEED

Công ty cổ phần <br /> ANOVA FARM

Công ty cổ phần
ANOVA FARM

Công ty liên doanh<br /> ANOVA JV

Công ty liên doanh
ANOVA JV

Công ty cổ phần<br /> ANOVA PHARMA

Công ty cổ phần
ANOVA PHARMA

Công ty cổ phần<br /> ANOVA TRADE

Công ty cổ phần
ANOVA TRADE

Công ty cổ phần<br /> ANOVA BIOTECH

Công ty cổ phần
ANOVA BIOTECH

Công ty liên doanh <br /> BIO-PHARMACHEMIE

Công ty liên doanh
BIO-PHARMACHEMIE

Tổng công ty mía đường<br /> La Ngà

Tổng công ty mía đường
La Ngà

Công ty cổ phẩn<br /> Anova Milk

Công ty cổ phẩn
Anova Milk

Công ty cổ phẩn phát triển<br /> Nông Nghiệp Bình Dương

Công ty cổ phẩn phát triển
Nông Nghiệp Bình Dương

Công ty cổ phần<br />  Anova Tech

Công ty cổ phần
Anova Tech