English

Video

PHƯƠNG PHÁP CHĂM SÓC BÒ CÁI SINH SẢN VÀ BÊ LAI SAU KHI SINH (Phó Giáo sư - Tiến sĩ Lê Đăng Đảnh)

PHƯƠNG PHÁP CHĂM SÓC BÒ CÁI SINH SẢN VÀ BÊ LAI SAU KHI SINH (Phó Giáo sư - Tiến sĩ Lê Đăng Đảnh)

KỸ THUẬT NUÔI BE LAI HƯỚNG THỊT (Phó Giáo sư - Tiến sĩ Lê Đăng Đảnh)

KỸ THUẬT NUÔI BE LAI HƯỚNG THỊT (Phó Giáo sư - Tiến sĩ Lê Đăng Đảnh)

KỸ THUẬT NUÔI BE LAI HƯỚNG THỊT (Phó Giáo sư - Tiến sĩ Lê Đăng Đảnh)

KỸ THUẬT NUÔI BE LAI HƯỚNG THỊT (Phó Giáo sư - Tiến sĩ Lê Đăng Đảnh)

KỸ THUẬT NUÔI BE LAI HƯỚNG THỊT (Phó Giáo sư - Tiến sĩ Lê Đăng Đảnh)

KỸ THUẬT NUÔI BE LAI HƯỚNG THỊT (Phó Giáo sư - Tiến sĩ Lê Đăng Đảnh)

Kỹ thuật chăn nuôi bò

Kỹ thuật chăn nuôi bò