A 1000 - SUPER Thức ăn đậm đặc heo cai sữa - xuất chuồng

   Giai đoạn
 Heo con từ 15-30Kg  Heo thịt từ 30-60 kg Heo thịt từ 60-xuất chuồng 
 CT 1  CT 2  CT 1  CT 2  CT 1  CT 2
 A1000-Super  25  25  20  20  15  15
 Bắp/tấm  50  40  50  40  45  40
 Cám gạo  25  30  25  30  30  30
 Khoai mì    5  5  10  10  15
 Tổng  100  100  100  100  100  100
  • Sử dụng cho heo từ cai sữa đến xuất chuồng .
  • Bảo quản nơi khô ,mát , tránh ánh sáng trực tiếp .